Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiek Jasielski
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  / Uchwały kadencja 2014-2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały kadencja 2014-2018 Uchwały kadencja 2014-2018

DATA

NUMER

 

DOTYCZY

     
     
     
 18-10-2018r. LI/285/2018  zmieniająca uchwałę Nr XL/230/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloeltniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2018-2027
18-10-2018r.  LI/284/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018.
18-10-2018r.  LI/283/2018   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła przez Gminę Osiek Jasielski
18-10-2018r.  LI/282/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osiek Jasielski
18-10-2018r. LI/281/2018   zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieswzkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski
28-09-2018r.  L/280/2018   w sprawie zmiany uchwały  Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
 28-09-2018r. L/279/2018   w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego ,,SAMOKLĘŚKI III"
28-09-2018r.  L/278/2018   w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,ZAŁĘŻE II"
13-09-2018r.   XLIX/277/2018  zmianiająca uchwałę Nr XL/230/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2018-2027
 13-09-2018r. XLIX/276/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018.
 23-07-2018r. XLVIII/275/2018   zmieniająca uvhwałę nr XL/230/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2018 - 2027
 23-07-2018r.  XLVIII/274/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018.
 23-07-2018r.  XLVIII/273/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym.
23-07-2018r.  XLVIII/272/2018   w sprawie przekazania do zaopiniowania właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie proejktu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Osiek Jasielski  opracowanego przez Gminny zakład Komunalny w Osieku Jasielskim
23-07-2018r.  XLVIII/271/2018   w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. ,,Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
 23-07-2018r. XLVIII/270/2018   
 23-07-2018r. XLVIII/269/2018   
 19-06-2018r. XLVII/268/2018   zmieniająca uchwałę Nr XL/230/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2018-2027
 19-06-2018r.  XLVII/267/2018  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018r.
19-06-2018r.   XLVII/266/2018  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek Jasielski
19-06-2018r.   XLVII/265/2018  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok
 19-06-2018r.  XLVII/264/2018  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
19-06-2018r.   XLVII/263/2018  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Osiek Jasielski odstepstwa od zakazu spozywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
19-06-2018r.  XLVII/262/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/224/2017 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania statutu SPZOZ w Osieku Jasielskim
19-06-2018r.   XLVII/261/2018  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiannsowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
30-05-2018r.  XLVI/260/2018   w sprawie wyrażenia zgodyna zbycie nieruchomości
30-05-2018r.  XLVI/259/2018   w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki rolnej
 30-05-2018r. XLVI/258/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasileksi z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
 30-05-2018r.  XLVI/257/2018  w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków
 30-05-2018r.  XLVI/256/2018  w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2018 roku
 30-05-2018r. XLVI/255/2018   w sprawie przystąpienia Gminy Osiek Jasielski do realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec" złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakośc edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkąłdu własnego na realizację zadania. 
30-05-2018r.  XLVI/254/2018   w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Osiek Jasielski
30-05-2018r.  XLVI/253/2018   w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
26-04-2018r.  XLV/252/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
 26-04-2018r XLV/251/2018   w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzeatrgowym części działki rolnej o pow. 0,02 ha wydzielonej z działki rolnej nr ewid. 197, położonych w Załężu, stanowiącej własność Gminy Osiek Jasielski
 26-04-2018r. XLV/250/2018   w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki rolenj o pow. 5,00 ha, wydzielonej z działki rolnej nr ewid. 1110/24, położonej w miejscowości Świerchowa, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
26-04-2018r.  XLV/249/2018   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzeatrgowym działki rolnej nr ewid. 197  o pow. 0,2078 ha położonej w miejscowości Osiek Jasielski na rzecz nowego dzierżawcy
 26-04-2018r.  XLV/248/201/8  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużen ie dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki rolnej o nr. ewid. 1266 oraz częsci działki rolnej o pow. 1,00 ha wydzielonej z działki rolnej nr. ewid. 1267 połozonych w miejscowości Osiek Jasielski, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
26-04-2018r. 

XLV/247/2018 

 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Załęże na lata 2018-2025
26-04-2018r.   XLV/246/2018  w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 29-03-2018r.  XLIV/245/2018  w sparwie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
 29-03-2018r. XLIV/244/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 8-03-2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R Załęże-Wola Dębowiecka_Dębowiec w km 0+036-0+386
 29-03-2018r. XLIV/243/2018   w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/159/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach ośiwatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 29-03-2018r. XLIV/242/2018   w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2018"
 29-03-2018r. XLIV/241/2018   w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 8-03-2018r.  XLIII/240/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec w km 0+036-0+386
27-02-2018r.  XLII/239/2018   w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski  na rok 2018.
27-02-2018r.  XLII/238/2018   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2017 rok
27-02-2018r.  XLII/237/2018   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2018 rok
27-02-2018r.   XLII/236/2018  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej rady Gminy Osiek Jasielski za 2017 rok
 27-02-2018r. XLII/235/2018   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2018 rok
 26-01-2018r.  XLI/234/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
 26-01-2018r. XLI/233/2018   w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski-Brzezowa_Kąty w miesjcowości Samoklęski"
26-01-2018r.   XLI/232/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1879R zawadka Osiecka - Pielgrzymka".
26-01-2018r.  XLI/231/2018   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2018 rok
 28-12-2017 r. XL/230/2017   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2018-2027
28-12-2017 r.  XL/229/2017  w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2018
 28-12-2017 r. XL/228/2017   zmianiająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017 - 2027
28-12-2017 r.  XL/227/2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r.
 28-12-2017 r. XL/226/2017   w sprawie rozpoznania sprzeciwu sołtysa wsi Świerchowa na wstrzymanie realizacji uchwały zebrania wiejskiego wsi Świerchowa
 28-12-2017 r. XL/225/2017   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
28-12-2017 r. XL/224/2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
 30.11.2017r. XXXIX/223/2017   zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiannsowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2020
30.11.2017r.  XXXIX/222/2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.
30.11.2017r.  XXXIX/221/2017   w sprawie uchylenia Uuchwały Nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przystapienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn.: ,, Karpackie centrum Turystyki Rowerowej".
 30.11.2017r. XXXIX/220/2017   w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządoqwymi
30.11.2017r.   XXXIX/219/2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. jana Kantego w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. jana Kantego w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach
 30.11.2017r. XXXIX/218/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim w osmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim
31.10.2017r. XXXVIIII/217/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 rok Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 roku
31.10.2017r.   XXXVIII/216/2017  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017 roku Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
 31.10.2017r.  XXXVIIII/215/2017  w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Osiek Jasielski Panem: Danielem Żarnowskim przez pracodawcę: Starostwo Powiatowe w Jaśle z siedzibą w: 38-200 Jasło, ul. Rynek 18
 31.10.2017r. XXXVIII/214/2017   
31.10.2017r. XXXVIII/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 31.10.2017r. XXXVIII/212/2017  w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski 
 31.10.2017r.  XXXVIII/211/2017  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnian ia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 31.10.2017r. XXXVIII/210/2017   w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2018 r.
 31.10.2017r.  XXXVIII/209/2017  w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków  
31.10.2017r.  XXXVIII/208/2017   w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzrenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 31.10.2017r. XXXVIII/207/2017   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/207/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31.03.2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmairu obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 31.10.2017r. XXXVIII8/206/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkól w Zawadce Osieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej.
 31.10.2017r. XXXVIII/205/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załężu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Załężu. 
 31.10.2017r. XXXVIII/204/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Św. jana Kantego w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach w osmioletnią Szkołę  Podtsawową im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. 
 31.10.2017 XXXVIII/203/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mrukowej w osmioletnią Szkołę Podstawową w Mrukowej
 31.10.2017r. XXXVIII/202/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świerchowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerchowej
 31.10.2017r. XXXVIII/201/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce w ośmioletnią Szkołę Podtsawową w Pielgrzymce.
 31.10.2017r.  XXXVIII/200/2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podtsawowej Integracyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół INtegracyjnych w Osieku Jasielskim.
31.10.2017r. XXXVIII/199/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację proejktu pn.: ,,Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej".
     
 7.09.2017r. XXXVI/1972017   zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiannsowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027
 7.09.2017r. XXXVI/196/2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.
 7.09.2017r. XXXVI/195/2017    w sprawie przystapienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Samoklęski III" w Gminei Osiek Jasielski
7.09.2017r.   XXXVI/194/2017  w sprawie przystapienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
7.09.2017r. XXXVI/193/2017   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Osiek Jasielski
 26.07.2017r. XXXV/192/2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.
26.07.2017r. XXXV/191/2017 w sprawie uchwalenia czwartej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski uchwalonego Uchwałą Nr X/74/99 Rady GMiny w Osieku Jasielskim z dnia 1 grudnia 1999 roku z późn. zm.
 29.06.2017r. XXXIV/190/2017   w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Oseik Jasielski
29.06.2017r.   XXXIV/189/2017  w sprawie przyjęcia i realizacji aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020"
29.06.2017r.  XXXIV/188/2017   w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim
29.06.2017r.  XXXIV/187/2017   w sprawie nadania Statutu Gminnemu zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim
 29.06.2017r. XXXIV/186/2017   w sprawie nadania Statutut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku Jasielskim
29.06.2017r.  XXXIV/185/2017   w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim
 29.06.2017r. XXXIV/184/2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.
 29.06.2017r. XXXIV/183/2017   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016r.
29.06.2017r.  XXXIV/182/2017   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
29.06.2017r. XXXIV/181/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiannsowego SPZOZ w Osieku Jasielskim
02.06.2017r. XXXIII/180/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 Nr XXVI142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.
 24.05.2017r.  XXXII/179/2017  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.
 24.05.2017r.  XXXII/178/2017  w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Osiek Jasielski w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
 24.05.2017r. XXXII/177/2017   w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017r. dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Gminnemu zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim
 24.05.2017r.  XXXII/176/2017   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na okres 2017-2020
 25.04.2017r.  XXXI/175/2017  zmieniająca uchwałę nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017 - 2027.
 25.04.2017r.  XXXI/174/2017  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski  z dnia 30 grudnia 2016r.

25.04.2017r.

XXXI/173/2017

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim.

31.03.2017r.

XXX/172/2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, określenia liczny punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

31.03.2017r.

XXX/171/2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokument niezbędny do ich potwierdzenia.

31.03.2017r.

XXX/170/2017

zmieniająca uchwałę nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027.

31.03.2017r.

XXX/169/2017

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.

31.03.2017r.

XXX/168/2017

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim.

31.03.2017r.

XXX/167/2017

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski na rok 2017”.

31.03.2017r.

XXX/166/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

31.03.2017r.

XXX/165/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.

31.03.2017r.

XXX/164/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

31.03.2017r.

XXX/163/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2016 rok.

31.03.2017r.

XXX/162/2017

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski
na 2017 rok.

31.03.2017r.

XXX/161/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2016 rok.

31.03.2017r.

XXX/160/2017

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski
na 2017 rok.

31.03.2017r.

XXX/159/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

31.03.2017r.

XXX/158/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

 

XXIX/157/2017

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r.

20.03.2017r.

XXIX/156/2017

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” .

20.03.2017r.

XXIX/155/2017

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” .

20.03.2017r.

XXIX/154/2017

w sprawie wyrażania zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz Gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski ”

20.03.2017r.

XXIX/153/2017

w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w miejscowości Załęże.

20.03.2017r.

XXIX/152/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia czwartej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski.

 27.02.2017r.

 XXVIII/151/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/143/2016 rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027

 27.02.2017r.

 XXVIII/150/2017

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r.

 27.02.2017r.

 XXVIII/149/2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/132/2016 rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2017 rok

 27.02.2017r.

 XXVIII/148/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

31.01.2017r.

 XXVII/147/2017

zmieniająca uchwałę nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027

31.01.2017r.

XXVII/146/2017

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski

31.01.2017r.

XXVII/145/2017

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski

31.01.2017r.

XXVII/144/2017

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

30.12.2016r.

XXVI/143/2016r.

w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027.

30.12.2016r.

XXVI/142/2016r.

Uchwała Budżetowa Gminy Osiek Jasielski na rok 20017

30.12.2016r.

XXVI/141/2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudni 2015r.

30.12.2016r.

XXVI/140/2016r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.” Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

29.11.2016r.

XXV/139/2016r.

dotycząca zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XXVII/158/2012 z dnia 29.11.2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

29.11.2016r.

XXV/138/2016r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 nr XIV/84/2015
Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015r.

29.11.2016r.

XXV/137/2016r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2017r.

29.11.2016r.

XXV/136/2016r.

w sprawie dopłat do 1m3 wody w 2017r.

29.11.2016r.

XXV/135/2016r.

w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków.

29.11.2016r.

XXV/134/2016r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

29.11.2016r.

XXV/133/2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

29.11.2016r.

XXV/132/2016r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2017 rok.

29.11.2016r.

XXV/131/2016r.

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Osiek Jasielski – Gminnego Zespołu |
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim.

 28.10.2016r.

 XXIV/130/2016r.

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29.12.2015r.

 28.10.2016r.

 XXIV/128/2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016r. dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

 28.10.2016r.

 XXIV/127/2016r.

w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Czekaju. 

 16.10.2016r.

 XXIII/126/2016r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Osiek Jasielski oraz regulaminu ich używania 

 29.09.2016r.

 XXII/125/2016r.

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29.12.2015r.

29.09.2016r.

XXII/124/2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016r dla Powiatu Jasielskiego.

29.09.2016

XXII/123/2016r.

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

29.09.2016r.

XXII/122/2016r.

w sprawie utworzenia Powiatoww - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

30.08.2016r.

XXI/121/2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski

22.07.2016r.

XX/120/2016

 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Osiek Jasielski

22.07.2016r.

XX/119/2016

 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Osiek Jasielski

22.07.2016r.

XX/118/2016

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski

22.07.2016r.

XX/117/2016

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 Nr XIV/84/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015r.

22.07.2016r.

XX/115/2016

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22.07.2016r.

XX/114/2016

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski

22.07.2016 r.

XX/113/2016

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

22.07.2016 r.

XX/112/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski

24.06.2016r.

XIX/111/2016

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski

24.06.2016r.

XIX/110/2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015r.

14.06.2016 r.

XVIII/109/2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 r.

   14.06.2016 r.

XVIII/108/2016

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok

14.06.2016r.

XVIII/107/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

14.06.2016 r.

XVIII/105/2016

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiannsowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim

21.04.2016

XVII/104/2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 r.

21.04.2016 r.

XVII/103/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie w 2016 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle 

21.04.2016 r.

XVII/102/2016

w sprawie przyjęcia i realizacji ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2029" 

21.04.2016 r.

 

XVII/101/2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Osiek Jasielski z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

21.04.2016 r.

XVII/100/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok 

21.04.2016 r.

XVII/99/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 r. 

1.03.2016 r.

XVI/98/2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku

1.03.2016 r

XVI/97/2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski

1.03.2016 r

 

XVI/96/2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

1.03.2016 r

XVI/95/2016

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

1.03.2016 r

XVI/94/2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.

1.03.2016 r

XVI/93/2016

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim

1.03.2016 r

XVI/92/2016

 w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osiek Jasielski"

10.02.2016r.

XV/91/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

10.02.2016r.

XV/90/2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku 

10.02.2016r.

XV/89/2016

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2016 rok 

10.02.2016r.

XV/88/2016

w sprawie uzupełnienia składu doraźnej Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Oświaty. 

10.02.2016r.

XV/87/2016

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2016 rok. 

      10.02.2016r.

       XV/86/2016

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2016 rok 

29.12.2015 r.

XIV/85/2015

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski

29.12.2015 r.

XIV/84/2015

Uchwała Budżetowa Gminy Osiek Jasielski na 2016 rok

29.12.2015 r.

XIV/83/2015

 

29.12.2015 r.

XIV/82/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

29.12.2015 r.

XIV/81/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle 2015 r.

29.12.2015 r.

XIV/80/2015

w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020”

27.11.2015 r.

XIII/79/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy osiek Jasielski

27.11.2015 r.

XIII/78/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

27.11.2015 r.

XIII/77/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakładu aktywności zawodowej 
w Jaśle 2015 r. 

27.11.2015 r.

XIII/76/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski 

27.11.2015 r.

XIII/75/2015

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 

Zał. Nr 1 [PDF]

27.11.2015 r.

XIII/74/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

27.11.2015 r.

XIII/73/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Zał. Nr 1 [PDF], Zał. Nr 2 [PDF], Zał. Nr 3 [PDF], Zał. Nr 4 [PDF], Zał. Nr 5 [PDF], Zał. Nr 6 [PDF],

27.11.2015 r.

XIII/72/2015

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

27.11.2015 r.

XIII/71/2015

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

27.11.2015 r.

XIII/70/2015

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

27.11.2015 r.

XIII/69/2015

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 mwody w 2016 roku

27.11.2015 r.

XIII/68/2015

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 modprowadzonych ścieków

27.11.2015 r.

XIII/67/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zał. Nr 1 [PDF]

23.10.2015 r.

XII/66/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

23.10.2015 r.

XII/65/2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle  

23.10.2015 r.

XII/64/2015

w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu  

23.10.2015 r.

XII/63/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

25.09.2015 r.

XI/62/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski  na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

25.09.2015 r.

XI/61/2015

w sprawie uchwalenia zmian  w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

25.09.2015 r.

XI/60/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski 

26.08.2015 r.

X/59/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

26.08.2015 r.

X/58/2015

w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników

26.08.2015 r.

X/57/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu

26.08.2015 r.

X/56/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa 

26.08.2015 r.

X/55/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

26.08.2015 r.

X/54/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

26.08.2015 r.

X/53/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

26.08.2015 r.

X/52/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu 

24.06.2015 r.

IX/51/2015

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski 

24.06.2015 r.

IX/50/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski  na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

24.06.2015 r.

IX/49/2015

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014 

24.06.2015 r.

IX/48/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok  

24.06.2015 r.

IX/47/2015

w sprawie opinii dotyczącej uznania lasu za ochronne należących do osób fizycznych na terenie Gminy Osiek Jasielski 

24.06.2015 r.

IX/46/2015

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

24.06.2015 r.

IX/45/2015

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Osiek Jasielski  opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych 

24.06.2015 r.

IX/44/2015

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski 

24.06.2015 r.

IX/43/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Osieku Jasielskim 

29.04.2015 r.

VIII/42/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski  na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

31.03.2015 r.

VII/41/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski  na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

17.03.2015 r.

VI/40/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski  na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

17.03.2015 r.

VI/39/2015

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/111/2008 z dnia 30.04.2008 roku w sprawie ustalenia zasad  dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski 

17.03.2015 r.

VI/38/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

17.03.2015 r.

VI/37/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 z dnia 5-12-2014 r. w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów

17.03.2015 r.

VI/36/2015

w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr V/21/2015  w sprawie diet za posiedzenia Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich 

17.03.2015 r.

VI/35/2015

w sprawie ustanowienia roku 2015 „Rokiem obchodów 650-lecia powstania miejscowości Osiek Jasielski”

17.03.2015 r.

VI/34/2015

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osiek Jasielski 

17.03.2015 r.

VI/33/2015

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski od. Oświaty 

17.03.2015 r.

VI/32/2015

w sprawie uchwalenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2015 rok 

17.03.2015 r.

VI/31/2015

w sprawie uchwalenia planu pracy  Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2015 rok 

17.03.2015 r.

VI/30/2015

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski” 

17.03.2015 r.

VI/29/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załęże – FARMA FOTOWOLTAICZNA” 

17.03.2015 r.

VI/28/2015

w sprawie uchwalenia trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski uchwalonego  Uchwałą 
Nr X/74/99 z dnia 1 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami 

17.02.2015 r.

V/27/2015

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Osiek Jasielski  na rok 2015 
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku 

Zał. Nr 1

17.02.2015 r.

V/26/2015

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok 

Zał. Nr 1 [PDF]

17.02.2015 r.

V/25/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2015 rok 

Zał. Nr 1 [PDF]

17.02.2015 r.

V/24/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia 

17.02.2015 r.

V/23/2015

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 

17.02.2015 r.

V/22/2015

w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych  powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski 

17.02.2015 r.

V/21/2015

w sprawie diet za posiedzenie Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich  

17.02.2015 r.

V/20/2015

w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej przewodniczącego/-ej [PDF]

05.02.2015 r.

IV/19/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o pow. 424mna rzecz Gminy z przeznaczeniem pod drogę 

05.02.2015 r.

IV/18/2015

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski

05.02.2015 r.

IV/17/2015

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

 

 data wytworzenia2016-01-05
data udostępnienia2016-01-05
sporządzone przez
opublikowane przezMonika Władyka
ilość odwiedzin2176
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112, 38-223 Osiek Jasielski, tel.: 13 442 00 05, fax: 13 442 00 05, gmina@osiekjasielski.pl, www.osiekjasielski.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@